Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α

Είδος Χρήσης: {{typeOfUsage.type}}
Μέση Χρήση: {{typeOfUsage.averageHours}} ώρες
Μέσο Κόστος kWh: {{typeOfUsage.kWvalue}} €/kWh

Τωρινή Κατανάλωση
Ημερήσια Κατανάλωση: {{dailyConsumption | number:1}} kWh
Ετήσια Κατανάλωση: {{yearlyConsumption | number:0}} kWh
Ετήσιo Κόστος: {{yearlyCost}}
Κατανάλωση με Φωτισμό LED
Ημερήσια Κατανάλωση: {{ledDailyConsumption | number:1}} kWh
Ετήσια Κατανάλωση: {{ledYearlyConsumption | number:0}} kWh
Ετήσιo Κόστος: {{ledYearlyCost}}
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Αν αντικαταστήσετε όλους σας τους λαμπτήρες με αντίστοιχους λαμπτήρες τεχνολογίας LED,
θα καταναλώνετε {{powerSavings | number:0}} kWh λιγότερα και θα εξοικονομείτε {{costSavings}} € το χρόνο!

Με μέσο κόστος ενός λαμπτήρα LED τα {{costOfLEDlamp}} € και με συνολικά {{totalAmount | number:0}} λαμπτήρες προς αντικατάσταση,
θα αποσβέσετε το κόστος αντικατάστασης των λαμπτήρων σας σε περίπου {{amortizationTime | number:0}} μήνες!

Η εξοικονόμηση είναι ακόμα μεγαλύτερη αν συνυπολογίσουμε σε βάθος χρόνου τη συχνότητα αλλαγής των λαμπτήρων πυρακτώσεως ή οικονομίας (κάθε 1.000 και 8.000 ώρες χρήσης, ή κάθε {{1000 / typeOfUsage.averageHours / 30 | number:0}} και {{8000 / typeOfUsage.averageHours / 30 | number:0}} μήνες αντίστοιχα - για τη χρήση που έχετε επιλέξει)!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ο σκοπός του παρόντος εργαλείου είναι να αναδείξει τα οικονομοτεχνικά οφέλη της χρήσης λαμπτήρων τεχνολογίας LED. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν αποτελούν ολοκληρωμένη μελέτη αλλά απλά υποδεικνύουν (χονδρικά) τις ωφέλειες που θα προκύψουν με βάση τις συγκεκριμένες παραδοχές (χρόνος χρήσης, μέση τιμή kWh). Για μια λεπτομερή και ακριβή ανάλυση των εξοικονομήσεων που μπορείτε να επιτύχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται σε μπλε φόντο.

Τύπος Λαμπτήρα Ισχύς (W) Ποσότητα Συνολική Ισχύς (kW)
{{oldLampPower.old * tempAmount}}

Είδος Χρήσης
Ημερήσια Χρήση: {{typeOfUsage.averageHours}} ώρες
Μέσο Κόστος kWh: {{typeOfUsage.kWvalue}} €/kWh
Τύπος Λαμπτήρα Ισχύς (W) Ποσότητα Συνολική Ισχύς (kW) Τύπος Λαμπτήρα Ισχύς (W) Ποσότητα Συνολική Ισχύς (kW)
{{item.name}} {{item.power}} {{item.totalPower}} LED {{item.ledPower}} {{item.ledAmount}} {{item.ledTotalPower}} Αφαίρεσε